4309428

استخدام در حمل و نقل بین المللی آریاترابرآسیا

 • مشخصات فردی

 • YYYY slash MM slash DD
 • تحصیلات

 • نام محل تحصیلمدرک تحصیلیرشته تحصیلیتاریخ اخذ مدرک
 • نام محل تحصیلمدرک تحصیلیرشته تحصیلیتاریخ اخذ مدرک
 • سوابق کاری

 • نام محل کارآدرستاریخ شروعتاریخ پایانعنوان شغلیحقوقعلت قطع همکاری
 • نام محل کارآدرستاریخ شروعتاریخ پایانعنوان شغلیحقوقعلت قطع همکاری
 • دوره های آموزشی

 • نام موسسهاز تاریختا تاریخرشته آموزشیعنوان گواهینامه
 • نام موسسهاز تاریختا تاریخرشته آموزشیعنوان گواهینامه
 • زبان خارجه

 • زبانخواندننوشتنمکالمه
 • زبانخواندننوشتنمکالمه
 • شغل درخواستی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به آریاترابرآسیا است.